top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

By Jessie Jaydee: Jessie Dolfsma, gevestigd te Leeuwarden onder KvK nr. 80337848.

Klant: degene met wie By Jessie Jaydee een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: By Jessie Jaydee en klant samen.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens By Jessie Jaydee.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van By Jessie Jaydee zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte

staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

overeengekomen.

 

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt By Jessie Jaydee zich het recht voor de offerte

of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige

rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt By Jessie Jaydee slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of

elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

1. Alle prijzen die By Jessie Jaydee hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten

zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of

anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die By Jessie Jaydee hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,

kan By Jessie Jaydee te allen tijde wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door By Jessie Jaydee een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. By Jessie Jaydee is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient By Jessie Jaydee de klant tijdig te laten weten waarom

een hogere prijs gerechtvaardigd is.

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. By Jessie Jaydee heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal By Jessie Jaydee prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met By Jessie Jaydee op te zeggen indien hij niet akkoord gaat

met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

1. By Jessie Jaydee mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat By Jessie Jaydee de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te

stellen.

4. By Jessie Jaydee behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan

wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is By Jessie Jaydee gerechtigd de wettelijke rente

van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij

een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan By Jessie Jaydee.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag By Jessie Jaydee zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van By Jessie Jaydee op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door By Jessie Jaydee, dan is hij nog

steeds verplicht de afgesproken prijs aan By Jessie Jaydee te betalen.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor By Jessie

Jaydee enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1. By Jessie Jaydee voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uit.

2. By Jessie Jaydee heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat By Jessie Jaydee tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat By Jessie Jaydee tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan By Jessie Jaydee.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert By Jessie Jaydee de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door By Jessie Jaydee redelijkerwijs verlangde informatie,

gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen

de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Intellectueel eigendom

1. By Jessie Jaydee behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,

tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere

informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By

Jessie Jaydee (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken dan schriftelijk is overeengekomen.

3. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel

eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk

opeisbare boete.

-is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

-is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die

overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook

hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van By

Jessie Jaydee waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Klachten

1. De klant dient een door By Jessie Jaydee geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken

op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant By Jessie Jaydee daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1

maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen By Jessie Jaydee uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op

de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat By Jessie Jaydee in

staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat By Jessie

Jaydee gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan By Jessie Jaydee.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling By Jessie Jaydee ook daadwerkelijk (tijdig)

bereikt.

Aansprakelijkheid By Jessie Jaydee

1. By Jessie Jaydee is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien By Jessie Jaydee aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. By Jessie Jaydee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen of schade aan derden.

4. Indien By Jessie Jaydee aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

6. Elk recht van de klant op schadevergoeding van By Jessie Jaydee vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis

waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89

van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer By Jessie Jaydee toerekenbaar tekortschiet in de

nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de

ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door By Jessie Jaydee niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding

pas plaatsvinden nadat By Jessie Jaydee in verzuim is.

3. By Jessie Jaydee heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien By Jessie Jaydee kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

nakomen.

4. Voor lopende projecten geldt voor beide partijen een opzegtermijn van minimaal 1 maand. 

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van By Jessie Jaydee in

de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan By Jessie Jaydee kan worden toegerekend in

een van de wil van By Jessie Jaydee onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten

aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in

redelijk-heid niet van By Jessie Jaydee kan worden verlangd.

2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor By Jessie Jaydee 1 of meer verplichtingen naar de klant niet

kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat By Jessie Jaydee er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

3. By Jessie Jaydee is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg

van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. By Jessie Jaydee is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal By Jessie Jaydee zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van By Jessie Jaydee.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar By Jessie Jaydee is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.

Opgesteld op 30 maart 2021.

bottom of page